Best Practice for organdonation Organdonationsdatabasen Videns- og holdningsundersøgelser  
       
Love og vejledninger om organdonation i Danmark Litteratur om organdonation  
       

Den nationale proces med indførsel af donation efter cirkulatorisk død (DCD) i Danmark

Her på siden kan du følge med i den nationale proces med indførsel af DCD i Danmark samt links til rapporter og mere viden. 

DCD - kort fortalt

Siden hjernedødskriteriet blev indført i 1990, har man i Danmark udelukkende kunne donere sine organer i forbindelse med dødsfald, hvis man hjernedør. Der er dog en gruppe af patienter, som dør på hospitalet af deres store skade i hjernen, men hvor hjertet holder op med at slå, før patienten kan erklæres hjernedød. Internationale erfaringer og forbedret teknologi betyder, at denne gruppe af patienter nu også har mulighed for at donere deres organer, når de dør.

Status på arbejdet i Danmark

I 2019 besluttede et politisk flertal, at det fra 2020 skal være muligt at tilbyde DCD i Danmark. DCD forventes at blive etableret i regi af specialeplanlægningen, og Sundhedsstyrelsen indkalder i november 2019 de faglige miljøer, som skal diskutere og nå til enighed om procedurer for DCD i Danmark. 

I første omgang bliver det universitetshospitalerne i Aalborg, Aarhus, Odense samt Rigshospitalet, der får mulighed for at indføre DCD-proceduren.

 


Overblik over møder og rapporter om DCD i Danmark indtil nu

November 2019: En arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen skal fastsætte konkrete procedurer, man skal arbejde efter i Danmark

I november 2019 påbegyndes et arbejde under Sundhedsstyrelsen vedrørende udarbejdelse af nationale anbefalinger for DCD. Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på konkrete procedurer, som der skal være enighed om at arbejde efter, når DCD gennemføres. Med i arbejdsgruppen er repræsentanter fra universitetshospitalerne i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospitalet. Derudover er der repræsentanter fra de videnskabelige selskaber samt Dansk Center for Organdonation.

September 2019: National workshop om DCD

25. september 2019 inviterede Dansk Center for Organdonation til en workshop om DCD med oplæg fra en svensk projektgruppe, som netop har gennemført et DCD-projekt i Sverige.

Workshoppen samlede læger og sygeplejersker, som arbejder med organdonation, fra fire universitetshospitaler. Hospitalerne udvalgte selv personale fra henholdsvis intensivafdelinger, neurologiske- og neurokirurgiske afdelinger, operations- og transplantationsafdelinger samt transplantationskoordinatorer til at deltage i workshoppen.

Det primære formål med workshoppen var at skabe et forum, hvor det var muligt at reflektere, diskutere og få indblik i konkrete, kliniknære aspekter af DCD på baggrund af de svenske erfaringer. 

Læs mere i sammendrag og bilag

Klik her og læs mere i Sammendrag: Diskussioner og indsigter fra national workshop om cirkulatorisk død

billede af rapport.pngBilag - Oplægholdernes præsentationer på workshoppen:

Links til projektet i Sverige

April 2019: Et politisk flertal beslutter, at det fra 2020 skal være muligt at tilbyde DCD i Danmark.

Et politisk flertal vil styrke transplantations-området yderligere ved at give mulighed for transplantation af organer fra afdøde, hvor døden er konstateret på baggrund af uopretteligt ophør af åndedræt og hjertevirksomhed; DCD.

Læs pressemeddelesen og aftaleteksten fra Sundheds- og Ældreministeriet. 

2018: En arbejdsgruppe udarbejder rapport om donation efter cirkulatorisk død

Dansk Center for Organdonation har sammen med en arbejdsgruppe bestående af fagfolk fra donations- og transplantationsafdelinger landet over gennemgået udenlandske erfaringer og procedurer på området. Vurderingen er, at praktisering af donation efter cirkulatorisk død (DCD) i Danmark vil øge antallet af organer til transplantation markant og give flere muligheden for at donere. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at DCD skal være et tilbud i forbindelse med organdonation i Danmark, og et supplement til transplantation af organer fra hjernedøde. Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport indeholdende seks overordnede principper for, hvordan DCD bør praktiseres i Danmark. Principperne skal være med til at sikre, at procedurerne gennem hele donations-processen foregår efter samme høje standard som ved organdonation efter hjernedød, og at Best Practice for Organdonation følges. 

Læs arbejdsgruppens rapport

Klik på billedlinket, hvor du kan læse og downloade rapporten som pdf. Rapporten indeholder også et appendiks med de faglige og videnskabelige selskabers kommentarer.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Stor opbakning til rapporten i videnskabelige selskaber

Rapporten blev i forsommeren 2018 sendt til kommentering i relevante faglige og videnskabelige selskaber. Blandt selskaberne er der stor opbakning til arbejdsgruppens rapport og de fremsatte principper såvel som til at indføre DCD i Danmark. 

Rapporten blev herefter afleveret  til Sundhedsstyrelsen. Dansk Center for Organdonation anbefaler, at rapporten danner udgangspunkt for lokale retningslinjer på hospitalerne, så vi i fællesskab kan sikre en ensartet tilgang til DCD i hele landet. Samtidig er det forventningen, at DCD indledningsvis vil blive iværksat på udvalgte, større hospitaler, hvor der er betydelig erfaring med organdonation.

Januar 2017: Symposium om DCD på Dansk Center for Organdonations Årsmøde

I 2017 afholdte Dansk Center for Organdonation og Dansk Transplantations-selskab et tværfagligt symposium med henblik på at få viden omkring, hvad DCD indebærer; herunder faglige og etiske udfordringer samt muligheder i dansk kontekst. Symposiet blev afholdt som en del af Dansk Center for Organdonations Årsmøde for Donationsansvarlige læger og sygeplejersker  med oplægsholdere fra England og Norge.

På baggrund af symposiet udarbejde Dansk Center for Organdonation en afrapportering:

Klik på billedet nedenfor og læs afrapporteringen fra symposiet

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.