I 2019 blev der indgået en bred politisk aftale om at styrke transplantationsområdet i Danmark. Det skal blandt andet realiseres ved at indføre donation efter cirkulatorisk død (DCD), og Sundhedsstyrelsen har derfor udarbejdet de 'Nationale anbefalinger for donation efter cirkulatorisk død (DCD)'.
Formålet med anbefalingerne er, at sikre en national ramme for DCD i Danmark, som kan understøtte høj kvalitet og ensartede procedurer på tværs af landet.

Flere får mulighed for at donere deres organer

I Danmark har vi to kriterier, som lægerne kan anvende, når de skal konstatere en person for død:

 • Uopretteligt ophør af åndedræt og hjertevirksomhed (cirkulatorisk død)
 • Uopretteligt ophør af al hjernefunktion (hjernedød)

Siden 1990 har organdonation alene fundet sted efter ophør af al hjernefunktion (hjernedød). Den faglige og tekniske udvikling på området betyder imidlertid, at det nu også er muligt for afdøde at donere organer efter uopretteligt ophør af åndedræt og hjertevirksomhed (cirkulatorisk død). Det er det kriterium, man bruger ved langt de fleste dødsfald, og som indbefatter, at cirkulationen af blod og ilt stopper.

Norge, Sverige og en lang række europæiske lande har indført DCD. Når det implementeres i Danmark vil det betyde, at man kan efterkomme flere danskeres ønske om at donere organer efter deres død. Samtidig vil flere alvorligt syge mennesker få mulighed for at blive transplanteret med et nyt organ.

Resumé af "Nationale anbefalinger til donation efter cirkulatorisk død"

Dansk Center for Organdonation har udarbejdet et resumé af de nationale anbefalinger, som du kan læse her. 

Ofte stillede spørgsmål om donation efter cirkulatorisk død (FAQ)

Forløbsbeskrivelse

Forløbsbeskrivelsen nedenfor viser flowet i et forløb med donation efter cirkulatorisk død (DCD), og hvor det adskiller sig fra et forløb med donation efter hjernedød.

Fælles for både donation efter cirkulatorisk død og donation efter hjernedød er, at patienten forinden er blevet indlagt med en svær og dødelig skade i hjernen på en af landets intensivafdelinger. Her har sundhedspersonale gjort alt, hvad de kan for at redde patientens liv, men trods behandlingen har det ikke været muligt, og patienten dør af sin alvorlige skade i hjernen. Først herefter kan organdonation blive en mulighed, uanset om det er efter hjernedød eller cirkulatorisk død.

Inden organdonation efter cirkulatorisk død bliver en mulighed, skal det vurderes, om donation efter hjernedød er muligt. Det skyldes, at organerne ved donation efter hjernedød ikke påvirkes af iskæmi i samme grad som ved donation efter cirkulatorisk død. Ved donation efter hjernedød kan cirkulationen, og dermed ilttilførslen til organerne, opretholdes hos den afdøde gennem behandling med respirator og kredsløbsunderstøttende medicin frem til udtagelsen af organerne. Ved donation efter cirkulatorisk død vil organerne efter ophør af den livsforlængende behandling og frem til dødens konstatering typisk blive udsat for en nedsat blod- og iltforsyning, hvilket kan skade organerne og dermed deres potentiale for transplantation. Frem til vurderingen af om hjernedøden kan indtræde adskiller forløbene sig altså ikke fra hinanden.    

FORLØBSBESKRIVELSE_DCD_DBD (SST-version).pngKilde: 'Nationale anbefalinger for donation efter cirkulatorisk død (DCD)', Sundhedsstyrelsen

Den videre proces med implementering af DCD

I marts 2023 udkom de nationale anbefalinger for donation efter cirkulatorisk død. Det er besluttet, at det i første omgang er Universitetshospitalerne i Aalborg, Aarhus, Odense og Rigshospitalet, der får mulighed for at implementere DCD, da de i forvejen har omfattende erfaring med organdonation og transplantation. De arbejder alle ud fra Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger, hvilket bidrager til en god og sikker implementering. 

I det følgende kan du få overblik over de næste faser af implementeringen af DCD i Danmark:

 • Sundhedsstyrelsen har ansvar for den borgerrettede information om organdonation efter cirkulatorisk død. De laver blandet andet en informationsindsats, bestående af små videoer, som vises på sociale medier samt på Sundhedsstyrelsens egen hjemmeside. Derudover udarbejder de informationsmateriale til borgere og har også opdateret deres hjemmeside med information om den nye mulighed på organdonationsområdet. Du kan se Sundhedsstyrelsens hjemmeside her. Dansk Center for Organdonation understøtter Sundhedsstyrelsens oplysning i befolkningen, og informerer også på den befolkningsrettede hjemmeside organdonor.dk
 • Dansk Center for Organdonation varetager i samarbejde med Sundhedsstyrelsen den hospitalsrettede indsats med at implementere DCD. Der er udarbejdet såvel FAQ som undervisningsmateriale til brug for det sundhedsfaglige personale, der afholdes undervisning og informeres om den nye mulighed gennem en digital indsats. Den digitale indsats består af videomateriale med donationsansvarlige læger og sygeplejersker, der informerer om, hvad DCD er, hvorfor og hvordan det indføres, og hvad det betyder for de mange, der venter på et nyt organ. 
 • Forberedelserne til at implementere DCD i praksis er i fuld gang. Dansk Center for Organdonation varetager den nationale koordination af implementeringen i lighed med de øvrige nationale koordineringsopgaver på området for organdonation. Flere nationale initiativer og indsatser pågår, herunder eksempelvis:
  • Der er nedsat en national koordineringsgruppe, bestående af klinikere fra de fire universitetshospitaler, som indledningsvist skal implementere DCD. Her drøftes implementeringen og det sikres, at proceduren bliver implementeret med samme høje faglige standard uanset hvor i landet, det finder sted. Dansk Center for Organdonation varetager sekretariatsfunktionen.
  • Der er udarbejdet et monitoreringsværktøj, så der allerede fra første DCD-forløb monitoreres ens på forløbet på alle fire universitetshospitaler 
  • Der er, i regi af DASAIM, udarbejdet nationale kliniske vejledninger til DCD-forløb
  • Der er udarbejdet vejledninger til kommunikation med pårørende, når organdonation efter cirkulatorisk død er en mulighed
  • Der er udarbejdet en pjece, som kan udleveres til pårørende i forløb, hvor donation efter cirkulatorisk død bliver en mulighed
  • På de hospitaler, der indledningsvist skal implementere DCD, pågår også et lokalt forankret arbejde, hvor der udarbejdes detaljerede lokale instrukser, tjeklister og procedurebeskrivelser, ligesom det sundhedsfaglige personale bliver klædt på til at håndtere DCD-forløb gennem både teoretisk og praktisk undervisning

Organdonation.dk vil løbende blive opdateret med viden og information om DCD. På hjemmesiden kan du finde alle de vejledninger, og det materiale, som det sundhedsfaglige personale, der arbejder med DCD, anvender.  

Den nationale proces med implementering af donation efter cirkulatorisk død (DCD) i Danmark

Få overblik over processen med at implementere DCD i Danmark. Der er bl.a. indsamlet viden og erfaringer med DCD i udlandet, ligesom der er lavet nationale undersøgelser. 
Læs mere om processen.