Se billeder fra årsmødet 2014

 

Præsentationer fra årsmødet

 

Aktiviteter på organdonations og transplantationsområdet
v/ Helle Haubro Andersen, centerleder DCO og Niels Agerlin,
donationsansvarlig læge, DCO og overlæge, Rigshospitalet
- I 2013, fald i antal accepterede donorer, især fra neurointensive afdelinger
- Audit har ikke påvist entydige årsager, hvilket tyder på stokastisk variation
- Se hele præsentationen (pdf)
Arbejdet med den nationale handlingsplan
v/ Søren Brostrøm, Enhedschef, Sundhedsstyrelsen, formand for styregruppen for DCO
- Den nationale handlingsplan for organdonation skal undersøge og vurdere muligheder for optimering af anvendelsen af donorpotentialet og nedbringelse af ventetider
- Arbejdsgruppens anbefalinger offentliggøres primo 2014
- Se hele præsentationen (pdf)
Planlagte aktiviteter i 2014
v/ Helle Haubro Andersen og Lisa Lykke Jensen, donations-ansvarlige sygeplejerske, DCO og sp, Rigshospitalet
- Forsøgsordningen i ØST - bistand fra udrykningssygeplejerskerne
- Planlagte aktiviteter i 2014: E-læring om jura, nye emner på Lærerværelset, relancering af hjemmeside, national guideline i 2015, gennemgang af instrukser, DCO-app
- Se hele præsentationen (pdf)
England - Organisering af organdonation i akutmodtagelsen
v/ Teressa Tymkewycz, Practice Development Specialist, London Organ Donation Services Team
- Audit viste lille men signifikant donorpotentiale i akutmodtagelsen
- Organisatoriske udfordringer i akutmodtagelsen løses ved hjælp af systematisk indsats fra SN-ODs (Specialsygeplejersker)
- Se hele præsentationen (pdf)
Norge - Organisering på Haugesund Sygehus
v/ Maria Huanca-Condori, overlæge, Haugesund Sygehus
- Organdonation er en udfordring på lokale sygehuse med begrænsede ressourcer
- Sjældne procedurer kræver klar kommunikation og ansvarsfordeling
- Gode resultater af systematisk og kontinuerlig indsats
- Se hele præsentationen (pdf)
Organ donor potential in Region Midtjylland
v/ Helga Lillian Gudmundsdottir, forskningsårsstuderende, health, Aarhus Universitet
- Forksningsårsprojekt om donorpotentiale udenfor intensivafd.
- Journalgennemgang af dødsfald betinget af hovedskader udenfor intensivafdelinger viste et muligt donorpotentiale på bl.a. neurologiske og medicinske afdelinger
- Se hele præsentationen (pdf)
Den præhospitale indsats - Midtvejsstatus
v/ Preben Sørensen, donationsansvarlig læge, DCO og overlæge, Aalborg Universitetshospital 
- Undersøgelse af praksis for intubering af patienter præhospitalt
- Foreløbig analyse viser diskrepans ml. retningslinjer og praksis - journalgennemgang følger
- Projektet forventes afsluttet primo 2015
- Se hele præsentationen (pdf)
Afdækning af bedste fagpraksis på organdonationsområdet
v/ Tina Meltzer Rørholm, AC-fuldmægtig, DCO
- Undersøgelser viser, at målrettet deling af Best Practice mellem sammenlignelige afdelinger kan give bedre udnyttelse af donorpotentialet
- Rapport om Best Practice i Danmark forventes færdig medio 2014
- Se hele præsentationen (pdf)
Afslutningsstue for døende patienter
v/ Inge Lauridsen, afdelingssygeplejerske, Sydvestjydsk Sygehus, Esbjerg
- Oplevede frustration over, at patienter skulle dø "på 3. klasse"
- Fik igennem organiseret proces opført afslutningsstue med tilhørende pårørenderum
- har givet tryghed og værdighed til personale og pårørende
- Se hele præsentationen (pdf)
Studietur til Spanien
v/ Mette Skriver, Sygeplejerske og Anne Øberg, overlæge, Glostrup Hospital
- Organdonation har stor ledelsesmæssig bevågenhed, og man er stolte af resultaterne
- Inspiration fra turen især fokuseret på øget uddannelse, udbrededelse af opmærksomhed og flytning af mentale barrierer
- Se hele præsentationen (pdf)
Utilsigtet hændelse i donationsforløb
v/ Susanne Schou, sygeplejerske og Peter Kirkegaard, overlæge, Næstved Sygehus
- Under donationsforløb i 2012 går lever og lunger tabt, da der ikke kan skaffes bistand fra patolog
- Som resultat af anmeldelse som UTH etableres patologisk vagtordning
- Se hele præsentationen (pdf)
Donorpotentiale blandt kølebehandlede hjertestoppatienter
v/ Inge Krogh  Severinsen, overlæge, Aarhus Universitetshospital
- Der kan forekomme cerebral påvirkning af kølebehandlede hjertestoppatienter
- Nogle patienter incarcererer og bliver potentielle organdonorer
- Siden 2008 gennemsnitligt 2,8 donorer årligt fra afdeling I
- Se hele præsentationen (pdf)
Det gode donationsforløb for transplantationscentrene
v/ Lars Ilkjær, overlæge, Aarhus Universitetshospital og repræsentanter for transplantationskoordinatorerne
- Transplantationskoordinatoren kan bruges som vidensbank i donationsforløbet
- Kontakt til transplantationcentret bør ske, når en patient har kliniske tegn på incarceration - Se Actioncard for Donordetektion
- Se hele præsentationen (pdf)
Hvad karakteriserer vores etiske stillingtagen?
v/ Jesper Ryberg, professor i etik og retsfilosofi, RUC
- Vi oplever moral distress, når vi ikke kan handle efter vores opfattelse af, hvad der er rigtigt eller forkert
- Etiske vurderinger er knyttet til følelser og er argument-resistente
- Over tid kan etiske vurderinger påvirkes og rykkes
- Se hele præsentationen (pdf)
Det gode donationsforløb for de pårørende
v/ Anja Marie Bornø Jensen, Ph.d. og antropolog, Københavns Universitet
- Der er meget på spil for pårørende i et donationsforløb
- Vi skal bevæge os fra idealet om et godt forløb, mod idealet om et omsorgsfuldt forløb
- Behov for formaliseret opfølgning med pårørende til donorer
- Se hele præsentationen (pdf)
Brænd igennem med dine budskaber
v/ Anne Bove-Nielsen, indehaver, ABOVEcommunications
- Sæt mål for din kommunikation: Hvad skal modtageren tænke? Føle? Gøre?
- Det er vigtigt at sikre sig, at modtageren har forstået budskabet
- Elevatortalen: Start med det vigtigste, forestil dig du kun har få minutter til at ovebevise
- Se hele præsentationen (pdf)
System til optimering af lungefunktion
v/ Bodil Brandt, overlæge, Rigshospitalet
- Mindre end 20% af hjernedøde donorer har brugbare lunger til donation
- Ved avanceret reperfusion kan lungefunktion optimeres
- Fra 1.5.2012-30.4.2013 er transplanteret 7 par lunger efter ex vivo lunge perfusion
- Se hele præsentationen (pdf)

Transplantation af pancreas til nyresyge diabetikere
v/ Henrik Birn, overlæge, Dr.med, Aarhus Universitetshospital
- Via samarbejde med Oslo kan danske, nyresyge diabetikere få transplanteret pancreas
- Kombineret transplantation af pancreas og nyre til denne patientgruppe kan forebygge/bedre sen-diabetiske komplikationer og muligvis bedre nyregraftoverlevelsen
- Se hele præsentationen (pdf)

 Tilbage til toppen

 

Idé-sammendrag fra årets workshops

Med afsæt i oplæggene om organisering i udlandet, blev årsmødets deltagere inddelt i 5 workshopgrupper. Her arbejdede man med spørgsmål om organisering i egne afdelinger samt hhv. muligheden for detektion af potentielle donorer i akutmodtagelsen og anvendelsen af en struktureret og vedvarende indsats for organdonation på hospitaler uden akutmodtagelse.

Workshopgrupperne havde bl.a. følgende idéer:

  • Fokus i akutmodtagelse bør være på donordetektion efter en systematisk fremgang, f.eks. som en naturlig del i vurdering af den akuute patient efter ABCDE princippet
  • Øget opmærksomhed blandt de andre specialegrupper vil øge muligheden for samarbejde på tværs og lette arbejdsgange i et donationsforløb. Særligt neurologerne opleves at have et informations- og undervisningsbehov 
  • Behov for tydelig ledelsesmæssig prioritering af organdonation på lige fod med anden livreddende behandling

Læs hele referatet fra workshops på Årsmødet 2014 (pdf)


 Tilbage til toppen

 

Det sagde deltagerne om Årsmødet 2014

Evalueringerne fra Årsmøde for Donationsansvarlige Nøglepersoner 2014 har overvejende været meget positive, dog med ønske om lidt mere tid til både etiske og faglige diskussioner samt mulighed for at netværke regionsvist

Deltagerne på mødet skrev bl.a.:

  • "Et flot og informativt arrangement"
  • "Rigtig godt med nationalt møde, gerne flere internationale indslag"
  • "Det har været et spændende og lærerigt møde"
  • "Rigtig godt med nationalt årsmøde, men ens egne relationer drukner totalt"
  • "Burde være flere workshops - nemmere at diskutere i mindre grupper"
  • "Dejligt med et langt højere niveau end de regionale møder"
  • "Super møde! Godt sted! Dejligt at se folk fra hele landet" Tilbage til toppen