Nøglepersonsordningen

  

Sundhedsstyrelsen anbefalede i 1998 etableringen af en nøglepersonsordning for organdonation på landets intensivafdelinger. I dag er der donationsansvarlige nøglepersoner på alle landets intensivafdelinger.

Dansk Center for Organdonation understøtter nøglepersonernes uddannelse og netværk og medfinansierer afdelingens aktivi-teter i forbindelse med organdonation.

Ordningens betingelser

Nøglepersonsordningen består af en national funktionsbeskrivelse for donationsansvarlige nøglepersoner, en årlig afrapportering fra afdelingen om aktiviteter på organdonationsområdet og en medfinansiering af aktiviteterne.

For at afdelingen kan modtage medfinansiering, er det et krav, at:

  • Der er udpeget to donationsansvarlig nøglepersoner, en læge og en sygeplejerske
  • Nøglepersonerne arbejder efter den nationale funktionsbeskrivelse (pdf)
  • Afdelingen en gang om året udarbejder en aktivitetsrapport til Dansk Center for Organdonation, som redegør for aktiviteter på organdonationsområdet

Dansk Center for Organdonation medfinansierer afdelingens øgede aktiviteter med, som udgangspunkt, 20.000 kr. pr. år til alle afdelinger, som opfylder kravene i ordningen.

  

Donationsansvarlige nøglepersoner

På alle landets intensivafdelinger er udnævnt to donationsansvarlige nøglepersoner, hhv. en læge og en sygeplejerske. Nøglepersonerne arbejder efter funktionsbeskrivelsen for donationsansvarlige nøglepersoner (pdf). Det er afdelings-/afsnitsledelsen der er ledelsesansvarlig for organdonationsområdet i afdelingen/afsnittet.

De donationsansvarlige nøglepersoner skal medvirke til, at afdelingen optimerer anvendelsen af donorpotentialet, samt til at sikre kvaliteten af den indsats, der ydes af det involverede personale på donationsområdet.

Nøglepersonernes opgaver falder inden for fem ansvarsområder:

  • Donordetektion
  • Monitorering af organdonationsområdet
  • Undervisning og Information
  • Opfølgning på donationsforløb
  • Kvalitetssikring i donationsforløb

Læs mere om nøglepersonernes opgaver.

Det forventes desuden at de donationsansvarlige nøglepersoner deltager i Årsmøde for Donationsansvarlige Nøglepersoner, Nøglepersonsuddannelsen samt anden relevant uddannelse.

 

Aktivitetsrapport

Afdelingsledelsen skal en gang om året udarbejde en aktivitetsrapport over afdelingens aktiviteter med forbindelse til organdonation og indsende den til Dansk Center for Organdonation.

Skabelon for tilbagemelding om aktiviteter for 2017 er sendt til alle nøglepersoner og deres ledelse primo 2018 og findes nu her.

Frist for indsendelse af Aktivitetsrapporten for 2017 er 1. februar 2018

I rapporten skal der redegøres for hvilke aktiviteter med forbindelse til organdonationsområdet, der har fundet sted og angive fokusområder for arbejdet fremadrettet.

I Inspirationskatalog for donationsansvarlige nøglepersoner (pdf) kan du læse om og blive inspirerede af andre afdelingers aktiviteter på området.