Akutmodtagelse

 

Organdonation kan blive en mulighed for patienter, der bliver indlagt på akutmodtagelsen med en akut, svær hjerneskade og som har nedsat bevidsthedsniveau. Men før organdonation kan blive en mulighed, skal patienterne overflyttes til en intensivafdeling og i respiratorbehandling.

Akutmodtagelsen er indgangen

Akutmodtagelsen er i Danmark indgangen for de fleste patienter med dødelige skader i hjernen. Det er derfor vigtigt, at der i akutmodtagelsen er fokus på at overflytte patienter med akut, svær hjerneskade og nedsat bevidsthedsniveau til intensiv, så muligheden for organdonation bevares. Overflytning af patienter til intensiv sikrer, at der er tid til at vurdere den videre behandling.

Muligheden for organdonation bevares ved overflytning til intensivafdelingen

Hvis der ikke er mulighed for kurativ behandling, vil overflytningen fra akutmodtagelsen til intensivafdelingen betyde, at der er tid til at undersøge muligheden for organdonation, inden behandling med henblik på overlevelse stoppes. På den måde vil flere patienter få mulighed for at donere deres organer, når de dør, hvis de ønsker det. Overflytningen vil også give de pårørende ekstra tid i afskedsforløbet. Hvis organdonation bliver en mulighed, har personalet på intensivafdelingen særlig viden om at tage samtalen med de pårørende om organdonation samt en særlig viden om hele organdonationsforløbet. Samtalen om organdonation skal ikke tages i akutmodtagelsen.

 

Indsatsen på akutmodtagelserne

Dansk Center for Organdonation har undersøgt, hvad der skal til for at patienter med akut, svær hjerneskade, bliver overflyttet fra akutmodtagelserne til intensivafdelingen. Sammen med en arbejdsgruppe bestående af fagfolk fra landets akutmodtagelser, neurokirurgiske og neurointensive afdelinger peger Dansk Center for Organdonation på 10 initiativer, der skal gennemføres i akutmodtagelserne og traumecentret. Formålet er at sikre opmærksomhed i akutmodtagelsen på, at patienter med cerebrale skader, som kan være mulige organdonorer, overflyttes til en intensivafdeling.

Overordnet handler initiativerne om at skabe en organisation i akutmodtagelsen, som sikrer ledelsesforankring af indsatsen, procedurer for samarbejdet om overflytning, vedvarende undervisning af personalet og monitorering af overflytninger fra akutmodtagelsen. 

Læs rapporten og de 10 initiativer

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Funktionsbeskrivelse for akutmodtagelsens ressourceperson for organdonation

Funktionsbeskrivelsen er udarbejdet med henblik på at definere, hvilke opgaver du som ressourceperson skal varetage i akutmodtagelsen for at styrke kvaliteten i arbejdet med organdonation.
Du indgår i et netværk med Dansk Center for Organdonation, de donationsansvarlige nøglepersoner på hospitalets intensivafdelinger og den donationsansvarlige læge på neurologisk afdeling. I dette netværk kan I sammen sætte fokus på arbejdet med organdonation på tværs af hospitalet.

Funktionsbeskrivelse for akutmodtagelsens ressourceperson for organdonation

Materialer til dig i akutmodtagelsen

Dansk Center for Organdonation har udarbejdet en række materialer til akutmodtagelserne. Disse kan bruges til at sætte fokus på indsatsen i forhold til overflytning af patienter med dødelige, cerebrale skader fra akutmodtagelsen til intensivafdelingen. Materialet kan både bruges løbende og i forbindelse med den årlige Organdonationsdag. Materialerne består af:

  • En flyer med fokus på at overflytte relevante patienter fra akutmodtagelsen til intensivafdelingen
  • En kort PowerPoint-præsentation
  • Et lommekort - "Den potentielle organdonor" 
  • En quiz - "Tip en 13'er i organdonation" 

Klik på materialerne nedenfor og download en printvenlig version. 

Brug PowerPoint-præsentationen til at fortælle dine kolleger om indsatsen i forhold til at få overflyttet patienter med akut, svær hjerneskade, hvor alle behandlingsmuligheder umiddelbart er udtømte, fra akutmodtagelsen til intensivafdelingen. Præsentationen indeholder få slides med tilhørende noter, som du kan fortælle ud fra. Klik på billedet for at downloade.

Flyer

   
Flyer

Flyeren beskriver kort, hvilke patienter akutmodtagelsen bør overflytte til intensivafdelingen og kan fx hænges op på en informationstavle, deles ud til personalet eller være en del af introduktionsmaterialet til nyansatte. Flyeren kan downloades og printes ud. Klik på billedet for at downloade.

Den potentielle organdonor - lommekort

Lommekortet oplister vigtige opmærksomhedspunkter, når det viser sig, at en patient på akutmodtagelsen har en svær, dødelig hjerneskade og alle behandlingsmuligheder med henblik på overlevelse umiddelbart er udtømte. Du kan printe og laminere lommekortet og dele det ud til dine kolleger på akutmodtagelsen.

Tip en 13'er i Organdonation

  

Brug fx quizzen 'Tip en 13'er i Organdonation' i forlængelse af PowerPoint-præsentationen eller lav en konkurrence i forbindelse med Organdonationsdagen, hvor der trækkes lod om en præmie blandt de rigtige besvarelser. Klik på billedet for at downloade 'Tip en 13'er i Organdonation.'