Best Practice for organdonation Organdonationsdatabasen Videns- og holdningsundersøgelser  
       
Love og vejledninger om organdonation i Danmark Litteratur om organdonation Rapport om vurdering af grundlaget for DCD i Danmark  
       

Donation efter cirkulatorisk død (DCD)

Dansk Center for Organdonation har sammen med en arbejdsgruppe bestående af fagfolk fra donations- og transplantationsafdelinger landet over gennemgået udenlandske erfaringer og procedurer på området. Vurderingen er, at praktisering af donation efter cirkulatorisk død (DCD) i Danmark vil øge antallet af organer til transplantation markant og give flere muligheden for at donere. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at DCD skal være et tilbud i forbindelse med organdonation i Danmark, og et supplement til transplantation af organer fra hjernedøde. Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport indeholdende seks overordnede principper for, hvordan DCD bør praktiseres i Danmark. Principperne skal være med til at sikre, at procedurerne gennem hele donations-processen foregår efter samme høje standard som ved organdonation efter hjernedød, og at Best Practice for Organdonation følges. 

Læs arbejdsgruppens rapport

Klik på billedlinket, hvor du kan læse og downloade rapporten som pdf. Rapporten indeholder også et appendiks med de faglige og videnskabelige selskabers kommentarer.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Stor opbakning til rapporten i videnskabelige selskaber

Rapporten blev i forsommeren 2018 sendt til kommentering i relevante faglige og videnskabelige selskaber. Blandt selskaberne er der stor opbakning til arbejdsgruppens rapport og de fremsatte principper såvel som til at indføre DCD i Danmark. 

Rapporten er nu afleveret hos Sundhedsstyrelsen, som vil give en tilbagemelding på den videre proces. Dansk Center for Organdonation anbefaler, at rapporten danner udgangspunkt for lokale retningslinjer på hospitalerne, så vi i fællesskab kan sikre en ensartet tilgang til DCD i hele landet. Samtidig er det forventningen, at DCD indledningsvis vil blive iværksat som pilotprojekter på udvalgte, større hospitaler, hvor der er betydelig erfaring med organdonation.