Da organdonation er et højt specialiseret område, og mange intensivafdelinger sjældent har donationsforløb, kan det være svært at opretholde det højeste niveau af ekspertise i samtlige afdelinger.

Udrykningsfunktion består af højt specialiserede sygeplejersker og læger som er parate til at rykke ud og yde faglig støtte i den enkelte afdeling i donationsforløbet.

Det er gratis at få hjælp fra udrykningsfunktionen.

Dansk Center for Organdonation orienterer efterfølgende afdelingsledelsen og de donationsansvarlige nøglepersoner om, at afdelingen har modtaget faglig støtte i donationsforløbet fra en udrykningssygeplejerske eller en udrykningslæge. Har afdelingen eller Centret behov for yderligere opfølgning i forhold til den faglige støtte som er ydet, aftaler vi konkret, hvordan vi gennemfører denne opfølgning.

Sådan får afdelingen hjælp fra udrykningssygeplejersken.

Når I har den første kontakt til transplantationscentret om en potentiel donor, vil det blive vurderet, om patienten umiddelbart er medicinsk egnet som donor samt undersøgt, om der er registreringer i Donorregistret. Bliver det vurderet, at I kan gå videre med henblik på donation, vil transplantationscentret organisere, at der kommer en udrykningssygeplejerske ud i afdelingen og hjælper jer i donationsforløbet.

Udrykningssygeplejerskerne er organiseret i et samarbejde mellem Dansk Center for Organdonation og de neurointensive afdelinger.

Udrykningssygeplejersken har et særligt fokus på at være "et skridt foran" i processen og bidrage med sin specialviden og erfaring inden for organdonation.

Udrykningssygeplejersken kan deltage i alle de sygeplejefaglige opgaver i donationsforløbet, donorpleje og -behandling samt i forberedelsen og gennemførelsen af de formelle samtaler om hjernedød og organdonation og i de uformelle samtaler med de pårørende om organdonation.

Udrykningssygeplejersken aftaler med afdelingens personale, hvordan der skal samarbejdes om opgaverne.

Timing er vigtig

Timing af det rette tidspunkt for udrykningssygeplejerskens ankomst til afdelingen vurderes ud fra målet om, at sygeplejersken kommer ud i afdelingen, når der er kliniske tegn på, at hjernedøden kan indtræde, og før organdonation tages op med de pårørende.

Actioncard for donordetektion er en god hjælp, hvis I er i tvivl om, hvornår I skal kontakte transplantationscentret.

Udrykningslæge

Intensivafdelingerne på regionshospitalerne kan i særlige situationer komme ud for, at det ikke er muligt selv at stille hjernedødsdiagnosen. I de tilfælde kan I bede transplantationscentret om at få en neurokirurg ud i afdelingen. Neurokirurgen medvirker ved hjernedødsundersøgelserne og kan også deltage i samtalerne med de pårørende om hjernedød og organdonation.