Her kan du finde de juridiske rammer for arbejdet med organdonation samt dertil hørende supplerende vejledning.

Sundhedsloven

I sundhedsloven finder du bestemmelserne om:

Sundhedsloven i sin helhed (åbner i Retsinfo)

Bekendtgørelse om og tjekliste til hjernedødsdiagnosen

Bekendtgørelse om dødens konstatering ved uopretteligt ophør af hjernefunktion (åbner i Retsinfo) finder du bestemmelserne om:

  • Juridiske betingelser for at hjernedødsdiagnosen kan stilles (§1, stk. 1 og 3)
  • Betingelser for at stille hjernedødsdiagnosen på basis af en klinisk undersøgelse (§1, stk. 2, og §§2-3)
  • Den kliniske hjernedødsundersøgelse og supplerende diagnostiske metoder (§§4-5)
  • Hjernedødsdiagnosen skal stiles af to læger (§6)

Den kliniske hjernedødsdiagnose er beskrevet uddybende i Tjekliste til konstatering af hjernedød, udarbejdet af hjernedødsudvalget under Dansk Neurokirurgisk Selskab.

Vejledning om samtykke til organdonation

Vejledning om samtykke til transplantation fra afdøde personer (åbner i Retsinfo) uddyber Sundhedslovens bestemmelser:

  • Typer af samtykke fra afdøde selv (afsnit 3.1)
  • Informeret samtykke fra pårørende (afsnit (3.2)
  • Hvem er nærmeste pårørende (afsnit 3.2.2)

Anden lovgivning og vejledning

Fra 1. januar 2010 yder regionen hjemtransport af en afdød patient når patienten dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, hvor a) overflytningen var begrundet i pladsmæssige hensyn, eller b) overflytningen skete på sygehusets initiativ og var begrundet i sundhedsfaglige hensyn.

Livstestamente er en skriftlig erklæring om, at der ikke ønskes livsforlængende behandling i en situation, hvor personen er uafvendeligt døende, eller svært invaliderende lidelser har medført, at personen varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt.

Vejledning om Ligsyn præciserer bl.a. bestemmelsen i Sundhedslovens §183, som fastslår, at liget ikke må anbringes i kiste eller føres til kapel før ligsyn er afsluttet og dødsattest udstedt.