Dine opgaver

Som donationsansvarlig nøgleperson skal du medvirke til, at afdelingen optimere anvendelsen af donorpotentialet og til at sikre kvaliteten af den indsats, der ydes af det involverede personale på din afdeling.

Det indebærer en række konkrete opgaver indenfor fem områder. Du kan læse mere om de fem områder i Funktionsbeskrivelsen for Nøglepersoner.

 

Donordetektion

Donordetektion er opmærksomheden på, at en patient, der er hjernedød eller forventes at hjernedø, kan være en potentiel donor.

For at organdonation kan blive en mulighed, er det nødvendigt, at alle potentielle donorer identificeres så tidligt som muligt på intensivafdelingerne. Det er derfor afgørende, at afdelingerne har fokus på dette første led i donationsprocessen.

Som donationsansvarlig nøgleperson er det din opgave at:

 • Sikre, at der etableres arbejdsgange for identifikation af potentielle donorer
 • Sikre, at der løbende følges op på, om potentielle donorer bliver identificeret
 • Sikre, at der etableres arbejdsgange for kontakt med transplantationscentret om potentielle donorer

 

Monitorering af organdonationsområdet

Det er et nationalt krav, at alle intensivafdelinger registrerer data om afdøde patienter til Organdonationsdatabasen. De donationsansvarlige nøglepersoner skal sammen med afdelingsledelsen sikre, at denne registrering finder sted.


Som donationsansvarlig nøgleperson er det din opgave at:

 • Sikre, at registreringer til Organdonationsdatabasen indgår som en fast del af afdelingens rutiner
 • Sikre, at registreringen indtastes til Landspatientregisteret
 • Sikre, at det personale der foretager selve registreringen, får den nødvendige instruktion heri
 • Kvalitetssikre afdelingens registreringer ved at tjekke, at data i kvartalsrapporten svarer til virkeligheden, samt sikre at evt. fejlregistreringer bliver rettet
 • Sikre opfølgning på kvartalsrapporter, således at der bliver taget hånd om evt. udfordringer med kvaliteten på området

 

Undervisning og Information

Undervisning og information til afdelingens personale er afgørende for optimal anvendelse af donorpotentialet.

Som donationsansvarlig nøgleperson er det din opgave at:

 • Vurdere behovet for undervisning og træning på området og at komme med anbefalinger til afdelings-/afsnitsledelsen om konkrete undervisningsaktiviteter
 • Sikre, at afdelingens-/afsnittets personale får undervisning der kvalificerer dem til de opgaver, de skal varetage i donationsforløb
 • Sikre, at de konkrete undervisningsaktiviteter planlægges, gennemføres og afrapporteres i den årlige aktivitetsrapport til Dansk Center for Organdonation 


Nøglepersonen er ansvarlig for , at holde kolleger og afdelings-/afsnitsledelse opdateret om, f.eks.:

 • nyt fra Organdonationsdatabasen
 • nyhedsbreve fra DCO
 • nye tiltag eller aktiviteter
 • ændringer i procedurer, lovgivning mv.


Nøglepersonen skal holde personale, der kan indgå i donationsforløb på operations-, anæstesiafdelingen m.fl. orienteret om:

 • National Guideline for Organdonation
 • de undervisningstilbud som DCO har på området 

 

Kvalitetssikring i donationsforløb

Nøglepersonen skal i samarbejde med afdelings-/afsnitsledelsen sikre kvaliteten på området, herunder:

 • indarbejde National Guideline for Organdonation, i de daglige arbejdsgange
 • sikre at der er procedure for at følge op på om National Guideline for Organdonation følges

Nøglepersonen er ansvarlig for at udarbejde og opdatere de lokale instrukser i samarbejde med afdelings-/afsnitsledelsen.

 

Opfølgning efter donationsforløb

Efter hvert donationsforløb i afsnittet/afdelingen skal nøglepersonen:

 • medvirke til, at afdelings-/afsnitsledelsen og kolleger er orienteret om donationsforløbet
 • i samarbejde med afdelings-/afsnitsledelsen sikre, at der er tilbud om opfølgning til det involverede personale (forløbsgennemgang, debriefing o.a.)
 • medvirke til at afsnittet/afdelingen afrapporterer til DCO efter donationsforløb, hvor afsnittet/afdelingen har modtaget bistand fra organdonationskorpsets udrykningsfunktion 

 

Hjælp til opgaverne 

Du kan hente hjælp til dine opgaver hos Dansk Center for Organdonations donationsansvarlige læger og sygeplejersker eller hos dit netværk.

 


 Tilbage til toppen